jaroslaw-kozlowski-12-july-2012-at-emerson-gallery-berlin-v-photo-matthias-reichelt